Skip Navigation Links
       TRANG CHỦ       
       TUYỂN DỤNG       
       MUA SẮM, MỜI THẦU       
       LIÊN HỆ       
       Quan hệ cổ đông       
 
DANH MỤC
Giới thiệu chung công ty
Tổ chức đoàn thể
Các công trình Hoàn thành
Các công trình đang thi công
Dự án đầu tư
Văn bản pháp lý
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
 
 
CHECKMAIL
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
THỜI TIẾT
GIÁ VÀNG
TỶ GIÁ
 
QUẢNG CÁO
 
 
 
 
 Lượt truy cập: 182458
Đang trực tuyến: 1
 
 
   
CÔNG BỐ THÔNG TIN - LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015
NGHỊ QUYẾT HĐQT
ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2015
CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG 2015
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CBTT THAY ĐỔI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CBTT THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
THÔNG BÁO CHỐT SỔ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 2014
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN VÀ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013
ÔNG VŨ VĂN BA THÔI LÀM PGĐ CÔNG TY
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2012
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013
BÁO CÁO 6 THÁNG 2013
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG CẤN TH ÀNH ĐẠT
THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT MỚI CỦA CÔNG TY: ÔNG NGÔ BÁ TOẢN – GIÁM ĐỐC CÔNG TY
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGÔ BÁ TOẢN LÀM GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆM KỲ 2012-2017
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY V/V BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 - CIENCO1 GIAI ĐOẠN 2012-2017
NGHỊ QUYẾT HĐQT
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2012-2017
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2012-2017
DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOANH 2012-2017
BÁO CÁO CỦA BKS TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2007-2012
BÁO CÁO CỦA HĐQT TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2007-2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2007-2012
BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2007-2012
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2012-2017
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN GÓP TẠI CÔNG TY VINACICO
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2011
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 - CIENCO1
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
QUYẾT ĐỊNH ĐỒNG Ý CHUYỂN CÔNG TÁC PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN TÁ THI
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2010
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
THÔNG BÁO MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010
THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
GIẤY MỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
NGHI QUYET DAI HOI CO DONG THANH LAP CONG TY NAM 2007
THU MOI DHCD 2009
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP VẬT TƯ CHO CẦU HÀM LUÔNG
 
   
 
     TIN CÔNG TY
 
  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12
Ngày 13 tháng 12 năm 2007, Công ty cổ phần cầu 12 chính thức đưa Website của công ty lên mạng Internet.
     Các tin khác

Công ty cổ phần Cầu 12 - CIENCO1 
Địa chỉ: 463 Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - T.P Hà Nội Điện thoại: ( 84 - 04) 8.759.413 Fax (84 - 04) 8.759.419 

* DESIGNED BY VTECHCOM.NET